2019.06.28 GRUNWALD w blasku chwały Ksieniewicz Adam

2019.06.28 GRUNWALD w blasku chwały

W dniu 2019.06.28 w Sosnowcu odbyło się wyjątkowe wydarzenie kulturalne czyli wernisaż wystawy znanego i cenionego w Polsce oraz poza granicami artysty jakim jest Adam Ksieniewicz pod tytułem Grunwald w blasku chwały. 

 

 

Wystawa jest częścią długoterminowego projektu fotograficznego zrealizowanego w latach 2015 – 2018 , przedstawiającą rekonstrukcję największej w historii średniowiecza bitwy.

To właśnie bitwa na Polach Grunwaldu w 1410 roku zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy walczących po obu stronach konfliktu polsko  – krzyżackiego.

Na przeciw siebie stanęli wówczas rycerze , zbrojni , praktycznie z całej chrześcijańskiej Europy ( nie tylko ) by zmierzyć się z z siłami wojsk polsko – litewskich.

To właśnie ta  zwycięska bitwa przeszła do historii Polski i Europy , pokazując siłę polskiego oręża.

Od wielu lat dla uczczenia bohaterstwa i oddania dla ojczyzny i chrześcijaństwa stającego tam rycerstwa , odbywają się co roku rekonstrukcje tej słynnej bitwy.

Przez kilka dni pasjonaci ( rekonstruktorzy ) tych wydarzeń odtwarzają to co mogło się wówczas wydarzyć w trakcie trwania walki , jak również w trakcie przygotowań  do niej.

Wszystko co możemy zobaczyć na polach Grunwaldu jest wykonane  z pieczołowitą dokładnością , starannoscią, zgodnie z tradycją tamtych czasów.

Jednak widz może nie mieć możliwości obejrzenia i zapoznania się z tym co autor pokazuje nam na wystawie, gdyż nie wszystkie miejsca są dostępne dla  odwiedzających gości.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i otrzymała bardzo pozytywne referencje w prasie przez media lokalne i ogólnopolskie.

2019.06.28 GRUNWALD w blasku chwały

Adam Ksieniewicz  to polski artysta fotograf, uhonorowany tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP).

Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP).

Członek rzeczywisty Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Artystyczny).

Związany z tarnowskim środowiskiem fotograficznym – mieszka, pracuje, tworzy w Lubawie.

2019.06.28 GRUNWALD w blasku chwały

Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia aktu, fotografia portretowa, fotografia studyjna.

Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych; krajowych i międzynarodowych.

Jego fotografie były prezentowane na wielu wystawach pokonkursowych w Polsce i za granicą.

Brał aktywny udział w ogólnopolskich i Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych między innymi pod patronatem FIAP, zdobywając wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów oraz listów gratulacyjnych.

2019.06.28 GRUNWALD w blasku chwały

Prowadzi prelekcje, spotkania, warsztaty fotograficzne. W 2018 został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu

Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika.

Adam Ksieniewicz is a Polish photographer, awarded with the titles of Artiste FIAP (AFIAP) and Excellence FIAP (EFIAP).

A real member and Photoclub Artist of the Republic of Poland (AFRP).

A real member of the Tarnow Photographic Society.

A graduate of the Gdańsk University of Technology and the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Art Department).

Connected with the Tarnów photographic community – he lives, works and creates in Lubawa.

2019.06.28 GRUNWALD in the splendor of glory
A special place in his work is photography, portrait photography, and photography.

He is the author and co-author of many individual, collective and open-air photography exhibitions; national and international.

His photographs have been presented at many post-competition exhibitions in Poland and abroad.

He took an active part in nationwide and International Photographic Salons, organized, among others, under the auspices of the FIAP, winning many approvals, medals, prizes, distinctions, diplomas and congratulatory letters.

2019.06.28 GRUNWALD in the splendor of glory
He conducts lectures, meetings and photo workshops. In 2018 he was accepted as a member of the real Fotoklubu

Of the Polish-Polish Association of Artists. By the decision of the Professional Vocational Qualification Commission of the Republic of Poland, he received a diploma confirming the qualifications to pursue the profession of photographer and photographer.