2017.05.26 Łódź ANDRE RIEU 18

2017.05.26 ANDRE RIEU

2017.05.26 ANDRE RIEU

2017.05.26 ANDRE RIEU

André Léon Marie Nicolas Rieu , holenderski skrzypek , kompozytor i dyrygent oraz założyciel orkiestry Johana Straussa   Maastricht, został wychowany w rodzinie z tradycjami muzycznymi. Od dziecka

André Léon Marie Nicolas Rieu jest synem dyrygenta Orkiestry Symfonicznej w zafascynowany był muzyką orkiestrową, w wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach w latach  1968–1973 studiował w klasie skrzypiec w Konserwatorium Królewskim w  Liege oraz Konserwatorium w Maastricht a następnie – w Akademii Muzycznej w Brukseli. Od 1974 do 1977 roku uczęszczał do Akademii Muzycznej w Brukseli, na której studiował u  Andre  Gertlera.  Po czterech latach nauki otrzymał stopień Premier Prix na brukselskim Konserwatorium Królewskim.

W 1987 utworzył Orkiestrę Johanna Straussa, która pierwotnie składała się z dwunastu muzyków. Pierwszy ich koncert został zagrany 1 stycznia 1988 roku. Obecnie w składzie orkiestry znajduje się 80-150 muzyków.

André Rieu podziela opinię, iż muzyka  Johana Straussa była ówczesną muzyką rozrywkową i teraz powinna być traktowana podobnie. Chociaż przeważającą część jego repertuaru stanowi muzyka poważna, sposób jej wykonania jest daleki od przyjętych zwyczajów.

W czasie koncertów i na płytach, na przemian z dziełami Straussów i im współczesnych wykonywane są utwory ludowe z różnych krajów, muzyka filmowa oraz utwory powstałe jako składanka kilkunastosekundowych fragmentów kilku utworów[.

W czasie występów André Rieu zmienia się z dyrygenta w solistę i odwrotnie, w czasie trwania utworu. Zdarzało się, że muzyce orkiestry towarzyszyło kucie młotem kowalskim w kowadło i wystrzały rewolwerowe. Publiczność bywa zachęcana do wspólnego śpiewania partii operetkowych lub tańca.

2017.05.26 ANDRE RIEU

2017.05.26 ANDRE RIEU

André Léon Marie Nicolas Rieu, Dutch-born violinist, composer and conductor and founder of Johann Strauss’s orchestra
André Léon Marie Nicolas Rieu is the son of the conductor of the Maastricht Symphony Orchestra, raised in a family with musical traditions. Since he was fascinated with orchestral music, at the age of 5 he began playing violin lessons.
Between 1968 and 1973 he studied violin at the Royal Conservatory in Liege and Maastricht Conservatory and then at the Music Academy in Brussels. From 1974 to 1977 he attended the Academy of Music in Brussels, where he studied with Andre Gertler. After four years of study, he was awarded the Premier Prix at the Brussels Royal Conservatory.
In 1987 he founded the Johann Strauss Orchestra, which originally consisted of twelve musicians. Their first concert was played on January 1, 1988. Currently there are 80-150 musicians in the orchestra.
André Rieu shares the view that Johann Strauss’s music was contemporary entertainment and should now be treated similarly. Although the overwhelming part of his repertoire is serious music, the way it is performed is far from acceptable.
During the concerts and the discs, alternating with the works of the Strauss and their contemporaries are performed folk songs from different countries, film music and works created as a compilation of several-second fragments of several works.
During André Rieu’s performances he changes from soloist to soloist and vice versa during the performance. Sometimes the orchestra’s music was accompanied by forging an anvil hammer into the anvil and revolver shot. The audience is encouraged to sing operetta or dance together.